ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ดร.สุภัทรา สภาพอัตถ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัมพร ชุนถนอม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางเบญจวรรณ แสงทอง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรี เด่นชัย อาทิตย์เจริญชัย
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฤทัยรัตน์ ปัญญาสิม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :