กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายอำนาจ สิทธิบูรณาญา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวศรีประไพ โชติประวิต
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นายชยพล จันทรภาส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวอภิชญา จันทร์งาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นายณรงค์ศักดิ์ สุดประเสริฐ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางนงนุช ศรีพุ่มไข่
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวจุฬาลักษณ์ คชาชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวฉวีวรรณ ช้างแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวอาภัสระ ท้วมสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางกนกวรรณ เฮงสังวร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวกอแก้ว สงวนศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2