กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายปฏิชัย โพชฌงค์เดช
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายชัยวัฒน์ โมกขศักดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายศรายุธ สุวรรณศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายวรรณธนะ ปัดชา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวชลธิชา วัฒนาการ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นายสันติสุข พันธ์วิลัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นายธีร์ธวัช ปิ่นทุมมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวจิราวรรณ อึ้งมณีภรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวรสริน แสงยศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาววิไรรัตน์ เพิกจินดา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวนรีรัตน์ เสือบางพระ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวกัญญาณัฐ กังน้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวศุภนิดา สุภัทรศักดา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวอภิษฎา อนันตะเศรษฐกูล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวอภิสรา สถิตย์ชน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2