กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสิทธิพงษ์ เพ็ชรดำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางขนิษฐา วรฮาด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นายณราวุฒิ ช่างทุ่งใหญ่
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางภาวินี โกศลศุภกิจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

จ่าสิบตรีปวัน ศรีสนิท
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวสุชญา บุญทัศนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางมัทนี เสียงเสนาะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางรัตนา วันเย็น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายอัครพล สุวรรณธัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายบัณฑิตย์ กรึกกรอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวบุปผชาติ วงษ์ตาผา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวจิราภรณ์ คำชุ่ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นายนพรัตน์ ทรัพย์พงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายชัยชนะ นุชฉัยยา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางจารุณี นาคสงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวรณพร เดชป้อง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวชุติมา คำเนียม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายธนากร ไพบูลย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นายสุรศักดิ์ เนตรเกลี้ยง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางกิ่งกาญจน์ ชาวไร่นาค
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวอรวรรณ วงศ์พันธุ์ทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายพีรภัทร สัญญาสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นายรัตนพันธ์ ศรีพิพัฒน์พรกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2