กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวสุนิสา ขาวเอียด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางกมลทิพย์ ดาผิวดี
ครู คศ.3

นายโกมล ทัฬหกรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายสมศักดิ์ ศรีจารุพฤกษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นายจักรพงศ์ พินิจการ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายณัฐวุฒิ วุฒิพงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายนรากร เพชรคง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายธนวันต์ พูนวศินมงคล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2