กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา(งานแนะแนว)

นางสาวนฤมล ดอกรัก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา(งานแนะแนว)

นางมัฒนา จึงวัฒนาวงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวมนกานต์ ทองศุภผล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวพิชญ์สินี เพ็ญสว่าง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2