คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญศิลป วาสบุญมา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางอำภาพันธ์ุ ธานินทร์ธราธาร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายศรายุทธ สุวรรณศรี
ตำแหน่ง : ครู
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์ชัย ลิ้มศิริวัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายทวี กุลคำธรกิตติ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายปิยะ ทรัพย์สมบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุจิตกิจจานุกูล
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาสวัดห้วยจระเข้
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดดำรงศักดิ์ ธฺมมธโร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดห้วยจระเข้
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายถวิล ประมวล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ดร.สำเริง อ่อนสัมพันธ์
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายมานะ บุญยะประทีปรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธนิกุล แก้วเกตุมณี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ต.วิชา วาสบุญมา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสมถวิล หงษ์อุเทน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : กรรมการและเลขานุการ